“თავზე ადგას მყინვარი და სულიწმინდის ნათელი”

ერეკლე საღლიანი წმინდა ნინო ფარავნის წყალს ნისლის ჯარითფარავს წმინდა ქალწული.მოდის, უძღვის წინ ხის ჯვარი,ვაზის ცრემლით ასხმული. გვერდზე გადგნენ თეთრი მთები.სანთლად იწვის მაშვრალი.მიწის ძახილს გრძნობენ თმები,თმები – ქარში გამშრალი. დრო, თვით სვავი, მყივარი დაბრუნავს, როგორც ფანტელი.თავზე ადგას მყინვარი დასულიწმინდის ნათელი. მივა მცხეთას, ავა წობენს,უფლის მადლის ტარებით,ჩვენს სიმშვიდეს სდარაჯობენსადაც ზეცის კარები. ტალანებში...